Former Directors

1985-1990

Prof. V L Chopra

1990-1993

Dr. R A Pai

1993-2000

Dr. R P Sharma

2000-2006

Dr. K R Koundal

2006-2007

Dr. R K Katiyar

Acting

2007-2012

Dr. P Ananda Kumar

2012-2014

Dr. Srinivasan

Acting

2014-2017

Dr. T. R. Sharma

2017-2020

Dr. N. K. Singh

Acting

2020-2021

Dr. Sarvjeet Kaur

Acting

2021-2023

Dr. AK Shasany